img

Täzelikler

img

Baglarymyz

Şetdaly baglarymyzyň şuwagtky ýadaýyndan pursat. ...

March 03, 2024

Dowamy

img

Suw howdany

Baglary suw bilen üpjün etmek üçin, suw howdanlarynyň doldurmak işlerinden pursatlar. ...

October 24, 2020

Dowamy

img

Sil suwynuň ugruny üýtgetmek işleri

Köpetdag dagyndan gelýän sil suwynyň öňüni almak we galan suwlary suw howdanlaryna almak. ...

May 09, 2020

Dowamy

img

Turba geçirme işleri

Garagum kanalynda suw turbalaryny çekmek işleri. Suw turbalaryny suw howdanlaryna birikdirmek ...

May 09, 2020

Dowamy

img

Kamp gurma işleri

Işgärler üçin ýatakhanalar, naharhana, ýygnaklar zaly hem-de goşmaça otaglaryň gurma işleri. ...

May 09, 2020

Dowamy